U bezoekt deze website omdat u financiële middelen zoekt voor een project of activiteit.

Projectaanvragen

 

Caritas Amersfoort is gericht op directe armoedebestrijding, in het bijzonder hulp bij opvang van tijdelijke, individuele noden en het ondersteunen van diaconale zorg. Dit doen we door de inzet van vrijwilligers die aanvragen voor (financiële) hulp behandelen. Wij zijn tevens een fondsorganisatie die projecten en activiteiten in Amersfoort, Hoogland, Hooglanderveen en Bunschoten/Spakenburg ondersteunt.

Caritas Amersfoort werkt vanuit de opdracht die aan Caritasinstellingen is gegeven namelijk: het vanuit Christelijke overtuiging gestalte geven aan de opdracht van de Kerk om dienstbaar te zijn aan de samenleving door aandacht te geven aan concrete noden en behoeften van personen en groepen van personen en daardoor bij te dragen aan het bevorderen van sociale rechtvaardigheid.

Armoede manifesteert zich niet alleen in de vorm van materiële tekorten. Er is ook eenzaamheid en sociaal isolement. Armoede sluit uit. Vandaar dat Caritas Amersfoort ook initiatieven ondersteunt op het gebied van ontmoeting, versterking van onderlinge verbondenheid en het doorbreken van sociale uitsluiting. Armoede is soms kortdurend en kort geleden ontstaan door verlies van werk, relatie of een ingrijpende gebeurtenis. Wij kunnen, voor zover de overheid daarin niet voorziet, aanvullende kortdurende financiële hulp bieden. Daarnaast verwijzen we door naar professionele hulp of werken met hen samen.

Maar armoede kan ook structureler zijn, moeilijk te doorbreken en soms van generatie op generatie. Precies daar wil Caritas Amersfoort de komende jaren samen met haar samenwerkingspartners meer aandacht voor vragen en wegen zoeken om deze vormen van structurele armoede te bestrijden.

Caritas Amersfoort beschikt over beperkte mogelijkheden om zelf initiatieven te nemen. Wij hopen dat extra financiering innovatie op het gebied van armoedebestrijding kan bevorderen.

Samenwerken is daarvoor essentieel, omdat het vinden van oplossingen en duurzame zorg begint bij mensen zelf, in de wijken, op scholen en ook in kerken. Het samenbrengen van mensen en het afstemmen met professionele hulpverlening is daarbij onmisbaar.

Vanuit deze visie bekijken wij uw project of activiteit aanvraag. Onderaan deze pagina kunt u een quick scan doen of direct een aanvraag.

 

Richtlijnen aanvraag

Het  PCI bestuur verwacht van een aanvraag dat

 • het project gericht is op armoedebestrijding en diaconale zorg
 • het project zo mogelijk de samenwerking met andere organisaties bevordert
 • er voldoende draagvlak is voor het project en/of activiteit (bijvoorbeeld inzet van vrijwilligers)
 • het project financieel haalbaar is
 • de gevraagde projectfinanciering per kalenderjaar de € 10.000 euro niet overschrijdt
 • uitgaven sober en doelmatig worden gedaan; bijvoorbeeld als zonder kosten gebruik gemaakt kan worden van ruimten van kerken, buurthuizen en instellingen.

Overige voorwaarden

De  aanvrager dient akkoord te gaan met de volgende voorwaarden:

 • ervaringen en ontwikkeld materiaal worden gedeeld met Caritas Amersfoort en derden zodat anderen daar ook voordeel van hebben en we van elkaar leren.

De gelden zijn niet bestemd voor

 • de eigen bedrijfsvoering / reguliere exploitatie
 • het opbouwen van een eigen vermogen of financiële buffer voor (de meerjarenbegroting) van een organisatie
 • losstaande PR en communicatie (zoals foldermateriaal, bouwen website)

Caritas Amersfoort houdt zich het recht voor bij niet nakomen van de afspraken voor het  project of activiteit de betaling te weigeren of terug te vorderen.

Formele uitgangspunten 

 • toezeggingen worden gedaan voor één jaar met de mogelijkheid tot een vervolg. Vervolgaanvragen moeten jaarlijks worden gedaan.
 • aanvragen voor een nieuw kalenderjaar dienen vóór 1 oktober van het lopende jaar gedaan te worden. Bij een nieuw verzoek verwachten wij een tussentijds inhoudelijk en financieel verslag, waaruit duidelijk blijkt voor welke activiteiten deze zijn ingezet.
 • personele kosten kunnen worden vergoed voor zover deze besteed worden aan de directe uitvoering van het project.
 • de projecten betreffen activiteiten in Amersfoort, Hoogland, Hooglanderveen, of Bunschoten-Spakenburg.
 • Na afloop van een project/activiteit verwachten we een inhoudelijk verslag en een financiële verantwoording zoals een jaarrekening en/of kopiefacturen.

Twijfelt u of uw project voor financiering in aanmerking kan komen?

 

Twijfelt u of uw project/activiteit voor financiering in aanmerking komt, vul dan de Quick Scan. De vragenlijst is ontwikkeld om u een indicatie te geven of uw project en/of activiteit in aanmerking komt voor een financiële bijdrage.

Indien uw project/activiteit voldoet aan de boven beschreven richtlijnen, doe dan gelijk een aanvraag hieronder.