Geschiedenis

In 2010 is het R.K. Armbestuur van Amersfoort gefuseerd met de caritasinstellingen van de (toenmalige) vijf Amersfoortse stadsparochies, de PCI van de Martinusparochie en de PCI van de St. Joseph parochie. Vanaf dat jaar heten wij PCI Onze Lieve Vrouw van Amersfoort. Er is één PCI-bestuur en we werken we met zeven lokale Caritaswerkgroepen.

In januari 2015 is de centrale werkgroep (cw) opgericht om de zeven Caritaswerkgroepen te ondersteunen bij de uitvoering van hun werkzaamheden en op plekken in de gemeente Amersfoort waar (tijdelijk) geen werkgroep actief is zodat wij toch hulp en ondersteuning kunnen bieden.

De PCI Onze Lieve Vrouw van Amersfoort is de juridische opvolger van het R.K. Armbestuur. De geschiedenis van het Armbestuur gaat ver terug in de tijd en heeft in 2005 het 150-jarig bestaan gevierd. De geschiedenis van de armenhulp gaat in Amersfoort terug tot zeker in de zestiende eeuw! Hieronder volgt een klein stukje historie (zie ook Archief Eemland voor bronnen).

Geschiedenis van het R.K. Armbestuur

Na de Unie van Utrecht in 1579 werd de vrijheid van godsdienstuitoefening voor katholieken beperkt, waardoor ze een ondergronds bestaan leidden. Nederland boven de rivieren werd tot missiegebied verklaard in 1581. Er zijn in Amersfoort twee staties opgericht: St. Franciscus Xaverius (1630, in 1652 erkend door de kerkelijke overheid) en Onze Lieve Vrouwe Hemelvaart (in 1690 erkend). Pas eind 18e eeuw werden ze door de wereldlijke overheid erkend. Ze moesten toen gaan zorgen voor de armen en er werden twee armbesturen opgericht; na 1814 zorgden zij ook voor scholen voor arme kinderen.

Op 7 februari 1855 werden de beide staties tot parochies verheven en op 14 februari 1855 werd er één R.K. Parochieel Armbestuur opgericht met als taken: de ondersteuning van de arme en hulpbehoevende parochianen en het beheer van goederen. Bovendien werd het beheer van de fundaties Bijlaars (1520, huisjes aan de Valkestraat en de St. Andriesstraat, land in Leusden Zuid), De Witt (1791) en Armen de Haar (1605) aan het bestuur toevertrouwd.

In 1917 werd het armbestuur uitgebreid met twee leden van de parochies St. Henricus (1908) en St. Ansfridus (1914).

In 1956 vond er een ingrijpende verandering plaats: de oprichting van de R.K. Interparochiële Caritasinstelling. Het “oude” armbestuur bleef slechts als beheerinstituut voortbestaan met een voorzitter, secretaris, penningmeester en een commissaris vanwege de Aartsbisschop. De armmeesters konden wel de vergaderingen bijwonen en adviezen geven.

Tot zo ver in vogelvlucht de lange traditie van de Caritas in Amersfoort.